سفارش تبلیغ
صبا ویژن
برداشت آزاد - کفش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام

رفته بودم توی یه سوپر مارکت
- واقع در محله ای باکلاس  - یه چیزی بخرم .

صحنه جالبی دیدم که خدمتتان عرض می کنم:

خانمی آمده بود کارت اینترنت بخرد
فروشنره او را خانم دکتر خطاب می کرد
- مانتو و روسری مشکی
- حجاب کامل
- موقر و مودب
ساده و بی تکلف حرف میزد
خانم دکتر قیمت کارت های مختلف را پرسید و یکی را انتخاب کرد
از قیمت ارزان کارت ابراز خرسندی کرد

 خانم دیگری وارد شد
متکبرانه راه می رفت .
تقریبا نیمی از مو ها و تمام گردن پوششی نداشت
جاهای دیگر هم با سر و گردن متناسب بود.
با صدایی کلفت ولحنی مغرورانه و متکبرانه صحبت می کرد
انگار که او شهردار نیویورک است و آمده از اینجا خرید کند.

برداشت آزاد !!!!

نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]